--->
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AD info
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n
1.0 Voorwaarden
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gebruiksovereenkomsten met E-internet. i.o., hierna te noemen E-internet.

1.2
Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door E-internet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3
Alle door E-internet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding van een verzoek tot aansluiting komt een gebruiksovereenkomst tot stand. Een door E-internet gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
Einternet heeft het recht een aspirant gebruiker om moverende redenen te weigeren.

1.4
De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van E-internet zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

1.5
Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting, eventuele heffingen en/of rechten en telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.

2.0 Levering
2.1
Onder levering wordt hierna verstaan het plaatsen van banners c.q. tekstlinks. Tevens het volledig ontwerpen, implementeren en onderhouden van Internet sites en andere Internet toepassingen.

2.2
Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de gebruiker nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3
In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij E-internet vinden, E-internet tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft E-internet het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. E-internet stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.

2.4
Voor klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst heeft E-internet een email meldpunt voor klachten over het functioneren van het systeem. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop aktie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. E-internet is niet gehouden klachten per email persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.

2.5
De gebruiker dient E-internet in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4, vervalt iedere aanspraak van de gebruiker ter dierzake.

2.6
Klachten laten de betalingsplicht van de koper onverlet.

3.0 Betaling
3.1
Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling  te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3.2
In geval van niet tijdige betaling of storneren van de betaling is E-internet gerechtigd de gebruiker zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het systeem dit tot dat alle facturen betaald zijn.

3.3
In geval van niet tijdige betaling zal E-internet de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de gebruiker mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €100. E-internet is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

3.4
E-internet is gerechtigd haar vorderingen op haar gebruiker te verrekenen met de schulden die E-internet aan de gebruiker heeft, zelfs indien de vorderingen op die gebruiker niet opeisbaar zijn.

3.5
E-internet is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren.

3.6
E-internet is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat deze ingaan, aan de gebruiker bekend gemaakt.

3.7
E-internet  zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele E- internet personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

4.0 Gebruik
4.1
Een overeenkomst tot levering wordt aangegaan voor 12 maanden, de opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt een (2) kalendermaanden, met dien verstande dat de gebruiker de beeindiging alleen per de eerste van een maand per aangetekend schrijven aan E-internet  dient kenbaar te maken.
E-internet  behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met administratiekosten van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van
E-internet.
     4.2
E-internet draagt zorg voor de beschikbaarheid van de E-internet  systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. E-internet is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de E-internet  systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van E-internet liggen. E-internet  is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van
E-internet  ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de E-internet systemen door of vanwege E-internet.

4.3
E-internet  is gerechtigd verbeteringen in of aan de E-internet  systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. E-internet is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van deze wijzigingen.
4.4
Het is niet toegestaan de verbinding met E-internet te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien E-internet strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. E-internet behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.

4.5
Het bestuur van E-internet staat de gebruikers niet toe om de computers van E-internet te hacken buiten een van tevoren overeengekomen testprocedure.

4.6
De medewerkers van en namens E-internet lezen persoonlijke elektronische mail van gebruikers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op E-internet en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de gebruiker vanaf E-internet pogingen onderneemt om andere computers te hacken of E-internet gebruikt voor andere strafbare gedragingen.

4.7
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die E-internet mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

4.8
De gebruiker vrijwaart E-internet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de gebruiker van E-internet.

4.9
E-internet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

4.10
E-internet is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot E-internet tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens E-internet niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.

4.11
Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door E-internetgestelde termijn aan zijn verplichtigingen is nagekomen.

5.0 Geschillen
5.1
Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

5.2
Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam.

5.3
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

6.4
Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
©Copyright 2006 e-internet.nl  Alle rechten voorbehouden.


Ad - Info